Skip to main content
 

Regjeringen foreslår tilpasninger i kvalifiseringstilbudet for ukrainske flyktninger

05. april 2022

Flere av de fordrevne fra Ukraina vil trolig ha et utdanningsnivå og kompetanse som gjør at de raskt vil kunne gå ut i jobb. Regjeringen foreslår derfor tilpasninger i regelverket som gir et kort introduksjonsprogram med arbeids- eller utdanningsrettede elementer og språktilbud.

Det foreslås blant annet at personer med kollektiv beskyttelse skal ha rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogram og det høres to alternativer for språktilbud og opplæring.

– Det er gledelig å se at mange arbeidsgivere ønsker å tilby ukrainske flyktninger en jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Personer med midlertidig kollektiv beskyttelse kan går rett ut i jobb. For å få dem som ønsker og har mulighet til det, raskt ut i arbeid er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nav, IMDi og representanter fra arbeidslivets parter.

Regjeringen åpner også opp for at personer som går rett i jobb kan komme tilbake i introduksjonsprogrammet.

Les hele pressemeldingen: Regjeringen foreslår tilpasninger i kvalifiseringstilbudet for ukrainske flyktninger (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Se også pressemelding med lenke til flere av regelverksendingene som er på høring:
Regjeringen foreslår flere regelverksendringer for flyktningsituasjonen (Justis- og beredeskapsdepartementet, 05.04.22)
 

 
Nyhet