Skip to main content
 

Innstilling fra Stortinget om eksport av norske velferdsytelser

02. mars 2018

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har behandlet regjeringens stortingsmelding Eksport av norske velferdsytelser. Komiteen slutter seg til regjeringens målsetting om å redusere eksporten av norske velferdsytelser, men mener det er viktig å søke bred forankring før ESA kontaktes. 

Nedenfor følger utdrag fra komiteens innstilling, samt lenker til dokumentene:

Stortingsmeldingen tar for seg noen av de mest sentrale utfordringene når migrasjonsbildet settes i sammenheng med gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk med hensyn til opptjening og utbetaling av norske velferdsytelser. I meldingen behandles to former for velferdseksport: eksport av trygdeytelser og eksport av utdanningsstøtte.

Regjeringen ønsker å innføre kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte, men EØS-avtalen avgrenser hva Norge kan gjøre av innstramminger for å avgrense trygdeeksporten. Det fremkommer av meldingen at dersom Stortinget er enig i dette, vil ESA bli kontaktet for å sikre at EØS-avtalen overholdes. Flertallet mener det er viktig å sikre bred forankring før ESA kontaktes. I departementets tidligere svar fremkommer det videre at ESA også vil bli konsultert mht. den nærmere utformingen av bestemmelsen. Flertallet mener derfor det ville vært prematurt å fremlegge et utkast til bestemmelse før forankring er avklart. Utformingen av bestemmelsen må utredes i tråd med utredningsinstruksen, og et forslag til lovbestemmelse vil bli fremlagt Stortinget på vanlig måte.

Komiteens medlemmer fra Ap og SV viser til at det ikke er avklart om levekårsjustering av barnetrygd og kontantstøtte til mottakere i andre EØS-land vil være i tråd med regelverket i det indre marked. Departementet har heller ikke avklart om levekårsjustering også vil måtte omfatte barn av norske statsborgere som bor i andre land, men fortsatt er medlemmer av Folketrygden. Disse medlemmer mener det er kritikkverdig at regjeringen ikke har sørget for en slik avklaring før saken behandles i Stortinget, slik at vurderingene og beslutningene kunne vært fattet på et sikrere og mer gjennomarbeidet grunnlag.

Stortinget har ferdigbehandling Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen. Enstemmig vedtatt (Stortinget, 02.03.18)

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Eksport av norske velferdsytelser Innst. 108 S (2017–2018), Innstilling avgitt 06.02.18, Stortinget

Eksport av norske velferdsytelser (Meld. St. 40 (2016-1017), Melding til Stortinget fra Arbeids- og sosialdepartementet, 16.06.2017

 
Nyhet