Skip to main content
 

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å forsterke innleieregelverket

23. november 2023

I dokumentet fremmes følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen gå i dialog med partene i arbeidslivet og igangsette prosessen med å utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper til også å gjelde ISO-området i petroleumsnæringen, og komme tilbake til Stortinget med forslag om dette innen utgangen 2024.

Komiteens medlemmer fra Ap og Sp mener det ikke er formålstjenlig å vedta representantforslaget. De viser til innspill fra LO og Fellesforbundet, som ikke støtter forslaget, og mener at lov- og avtaleverket per i dag gir et solid grunnlag for å begrense bruken av innleie innenfor ISO-området, og at dette bør håndteres av avtalepartene.

Komiteens medlemmer fra Høyre og FrP, mener det aldri var riktig å innføre hverken innstramminger i adgangen til innleie eller forbud mot innleie i byggebransjen. De viser til en økning i antall overtidstimer for fast ansatte, i antall midlertidige stillinger, og at flere bedrifter påtar seg færre oppdrag som følge av forbudet.

Komiteens medlemmer fra FrP mener innstrammingene har skapt usikkerhet og forvirring for næringslivet og ansatte, og fremmer forslag om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med nødvendige lovendringer for å reversere endringene som ble gjort.

Komiteens medlemmer fra SV og Rødt peker på at foreløpige undersøkelser viser at innleieforbudet for bygg og anlegg i Oslo- og Viken-området fungerer. De ber regjeringen gå i dialog med partene i arbeidslivet og igangsette prosessen med å utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper til også å gjelde ISO-området i petroleumsnæringen.

Nyhet