Skip to main content
 

A-krim, transportsektoren, arbeidsmarkedsbyrå og trygdeeksport

04. mars 2019

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019 er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Under kapittelet Ordnet arbeidsliv  behandles blant annet samarbeid mot grenseoverskridene arbeidslivskriminalitet, kontrollsamarbeid på vegtransportområdet, arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og endringer i regelverket om trygdekoordinering. 

Les hele plan- og strategidokumentet Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019 (Regjeringen, 04.03.19) Nedenfor følger noen utdrag:

Trygdeeksport

Det skal være enkelt for EØS-borgere å søke jobb og investere i Norge, og tilsvarende for nordmenn i de andre EØS-landene. Fri bevegelighet i hele EØS-området er grunnleggende positivt for norsk økonomi. 

Samtidig ønsker regjeringen å begrense eksport av trygdeytelser gjennom indeksering eller kostnadsjustering, og vil derfor søke å påvirke beslutningsprosessene i EU når det gjelder endringer i regelverket om trygdekoordinering

Grensekryssende arbeidslivskriminalitet
Regjeringen tok høsten 2017 et initiativ overfor EU for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Norge samarbeider med EU og medlemslandene gjennom flere konkrete prosjekter, og i dokumentet nevnes blant annet:

Arbeidstilsynet starter et operativt samarbeid med arbeidstilsynene i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Bulgaria og Romania.

Arbeidstilsynene i Norden samarbeider om å utvikle metoder og utveksle informasjon og kunnskap om innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet støttes økonomisk av EUs plattform mot svart arbeid. Estland og Latvia vil delta når samarbeidsprosjektet videreføres i 2019-2020.

Vegtransportområdet:

Regjeringen arbeider for at regelverket på vegtransportområdet utformes slik at det reduserer mulighetene for misbruk og svindel knyttet til sosiale rettigheter og trafikksikkerhet. Norske myndigheter følger blant annet opp arbeidet via Road Alliance, som er en sammenslutning av vesteuropeiske EU-land.

På samferdselsområdet vil man undersøke mulighetene for et tettere internasjonalt kontrollsamarbeid på vegtransportområdet. Deltakelse i organisasjonen Euro Control Route kan være et aktuelt alternativ for økt samhandling, og vil sonderes videre i 2019.

Arbeidsmarkedbyrået

Det europeiske byrået for arbeidslivsspørsmål (European Labour Authority) skal støtte medlemslandene i saker som gjelder arbeidstakere som bor i et annet land enn sitt eget. Det inkluderer regler om fri bevegelighet for arbeidstakere, utstasjonering av arbeidstakere og koordinering av trygdeordninger. Byrået vil også bidra til å styrke bekjempelsen av svart arbeid.

Det nye byrået må respektere nasjonal kompetanse, slik at organet ikke skal kunne treffe bindende avgjørelser for EØS/Efta-landene, skriver regjeringen.

 Les hele saken (Regjeringen, 04.03.19)

 
Nyhet