Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Protesterer mot tysk minstelønn


Fra 1. januar ble det innført en lov i Tyskland som sier at alle ansatte over 18 som utfører arbeid i Tyskland skal ha en minstelønn på minimum 8,5 euro i timen – noe som tilsvarer rundt 80 kroner. Det vil også gjelde langtransportsjåfører på transitt gjennom landet i de timene sjåføren er i Tyskland. Europakommisjonen har mottatt klager fra Polen, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Romania og Bulgaria.

Se også: Slipper minstelønn gjennom Tyskland (A&T, 11.02.15)

(Anlegg & Transport, 27.01.15)

Jobben var ferdiggjort da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon


Et tips om det som så ut til å være farlig arbeid på en enebolig ble sendt inn via Arbeidstilsynets tipsmottak på internett. To uker etter at tipset var mottatt, dro Arbeidstilsynet til adressen, men da var jobben gjort, og trestillaset var ryddet ned.

(Byggmesteren, 25.01.15)

Fra 1. februar: ny lov om minstelønn i fiskeindustrien


Allmengjøring i fiskeindustrien ble vedtatt i november, og 1. februar trer den nye loven i kraft. Den innebærer at ingen som jobber i fiskeindustrien skal tjene mindre enn 162,85 kroner i timen. - De som har spekulert i billig arbeidskraft fra Øst-Europa må betydelig opp, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN. Minstelønnssatsen skal gjelde alle, også de som er ansatt i østeuropeiske bemanningsbyråer.

(Lofotposten, 23.01.15)

Coop sier opp avtale med litauisk transportselskap


Coop mener det litauiske transportselskapet Girteka Logistics har utvist dårlig dømmekraft, og forlenger ikke kontrakten med selskapet. Ifølge Nationen er Girteka gjentatte ganger blitt anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. I tillegg blir de beskyldt for å underbetale sjåførene sine, og drive sosial dumping.

(Handelsbladet, 22.01.15)

Gode erfaringer fra pilotprosjekt mot sosial dumping


Et tett og nært samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, kemneren, samt politiet, styrker arbeidet mot sosial dumping. Prosjektgruppen er samlokalisert. Det bidrar til et mer effektivt samarbeid før, under og etter tilsyn, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet, Vestlandet. Pilotprosjektet startet 1. januar 2014, og erfaringene fra Bergen har vist seg å være en suksess.

(Vest24, 22.01.15)

Utenlandske arbeidere i bemanningsbransjen er redde


Utenlandske arbeidere i bemanningsbransjen risikerer jobben dersom de organiserer seg, og tør bare treffe fagforeningsrepresentanter i det skjulte. I denne virkeligheten prøver Rose Maiken Flatmo å verve medlemmer til Fellesforbundet.

(Fri Fagbevegelse, 21.01.15)

Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen


Treparts bransjeprogramgruppen for transport arrangerer konferanse om arbeidsforholdene i gods- og turbilbransjen med fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og oppfølging av kabotasjerapporten. På konferansen den 12. februar lanseres en rapport fra Fafo og Transportøkonomisk Institutt. Rapporten omhandler arbeidsforholdene i gods og turbil i 2014, og studien omfatter norske og utenlandske sjåfører. Rapporten presenteres av Merethe Dotterud Leiren og Kåre Skollerud, TØI og Ragnhild Steen Jensen, Fafo (bildet).   Konferanseprogram

Rapporten publiseres elektronisk på Fafos hjemmesider samme dag som seminaret: www.fafo.no

(Fafo Østforum 20.01.15)

Arbeidsinnvandring ein ressurs for Vestlandet


Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg. Arbeidsinnvandrarar er blitt ein ressurs som gir folkeauke og auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv. Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring. Det syner ein ny rapport frå Møreforsking.

Se også: Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 30.01.15)

Last ned rapporten Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane (Rapport 59/2014, Møreforskning)

(Hordaland fylkeskommune, 20.01.15)

Ut med billig utenlandsk arbeidskraft, inn med lærlinger


Regjeringen vil bruke krav om lærlinger mot arbeidslivskriminalitet, særlig i bygge- og anleggsbransjen. Både forskere og byggenæringen ønsker satsingen velkommen. Anna Hagen Tønder ved Fafo har vært leder for et prosjekt som har utredet bruk av lærlingeklausuler for å styrke yrkesopplæringen. Hun ønsker regjeringens forslag velkommen.

(forskning.no, 19.01.14)

Vurderer å forby utenlandske vogntog å kjøre over vinterfjellet


De utenlandske vogntogene har færre hjul enn de norske og det er vanskeligere for dem å kjøre på vinterføre. På grunn av alle ulykkene vurderer samferdselsdepartementet nå å forby dem å kjøre over enkelte fjelloverganger. NHO frykter at utenlandske vogntog skal slutte å kjøre i Norge dersom dette blir en virkelighet, og at et kjøreforbud vil hindre den frie konkurransen.

(NRK, 15.01.15)

Allmenngjøring i transport er sendt ut på høring


Tariffnemda har nå sendt allmenngjøringskravet i transportsektoren ut på høring. - Med denne høringen, er vi snart kommet til veis ende med å gjøre sosial dumping ulovlig i transportsektoren, sier Svein Furøy, leder i Yrkestrafikkforbundet (YTF). YTF krever blant annet at minstelønnen i tariffavtalen for gods og turbuss skal gjelde for alle ansatte som utfører arbeid i Norge. Høringsfristen er 12. mars.

Høringsdokumenter på Tariffnemdas nettsider:
Persontransport med turbil: Høringsbrev og Utkast til forskrift
Godstransport på vei Høringsbrev og Utkast til forskrift

(YTF / NTB Info, 14.01.15)

Ny OECD-rapport om arbeidsinnvandring til Norge


Norge har blitt ett av de største arbeidsinnvandringslandene innenfor OECD-området, slås det fast i rapporten «Recruiting Immigrant Workers – NORWAY». Rapporten presenterer statistikk om arbeidsinnvandring, og analyserer blant annet i hvilken grad arbeidsinnvandring kan fylle framtidige arbeidskraftbehov. Rapporten kan bestilles fra OECD, eller leses på nett.   

(Fafo Østforum, 14.01.15)

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie