Skip to main content
 

Regjeringen vil vurdere å gi arbeidsinnvandrere rett til norskopplæring

22. mars 2024

I dag legges integreringsmeldingen frem for Stortinget. Hovedbudskapet fra arbeids- og inkluderingsministeren er å få flere innvandrere i jobb. Hun mener det er nøkkelen til god integrering.

Blant tiltakene i integreringsmeldingen er:

 • Regjeringen mener man bør vurdere en differensiert integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere, og tilby norskopplæring for arbeidsinnvandrere og deres familie.
 • Vurdere å gi arbeidsinnvandrere og deres familie rett til opplæring i samfunnskunnskap, og utrede nærmere hvordan en slik opplæring bør innrettes.
 • Jobbe for at kvalifisering starter allerede i mottak.
 • Stille krav om mer praksis og opplæring på arbeidsplasser i introduksjonsprogrammet.
 • Legge større vekt på arbeid og utdanning i bosettingen.

 

Les også: Integreringspolitikken skal stille krav og stille opp

– Personer som kommer til Norge, skal møte et samfunn som stiller krav og stiller opp. Integreringen går i hovedsak bra, og vi skal fortsatt ha kontroll på innvandring og integrering. Samtidig har vi noen utfordringer. For få innvandrere er i jobb. For mange minoriteter lever ufrie liv. Vi må styrke innsatsen for at flere blir integrert i det norske samfunnet. Denne meldingen bidrar til det, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

– Senere i vår legger jeg frem en melding om arbeidsmarkedet og der vil det kommer ytterligere tiltak. Disse må sees i sammenheng, sier Brenna. (Regjeringen, 22.03.2024)

I stortingsmeldingen heter det blant annet at Regjeringen vil:

 • gjennomføre en kartlegging av omfang og konsekvenser av at en større andel innvandrereoppholder seg i Norge over lengre tid og betaler skatt, uten at de er registrert som bosatt.
 • legge til rette for at det utvikles gode regionalevelkomsttilbud til nyankomne arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper som ikke omfattes av tilbudet som gis til asylsøkere og flyktninger.
 • få utarbeidet en veileder rettet mot kommuner, arbeidsgivere og andre aktører med forslag til
  og løsninger for hvordan man kan ta imot arbeidsinnvandrere og deres familier på en god måte.
 • legge til rette for at nettstedet Ny i Norge skal være informasjonskanalen for nettbasert informasjon til utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere.

Les hele stortingsmeldingen: Meld. St. 17 (2023–2024) - Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

 

Nyhet