Skip to main content
 

Nytt skatteforslag for utenlandske selskaper og arbeidstakere som driver med havbruk på norsk kontinentalsokkel

02. april 2024

– Vi vil sikre at fellesskapet får sin rettmessige andel av verdier som skapes fra utnyttelsen av våre felles naturressurser. Forslaget legger også til rette for likebehandling av norske og utenlandske selskap og arbeidstakere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

For utenlandske selskap og personer som omfattes av forslagene, er det skattelovens regler om skatt på alminnelig inntekt (22 prosent skattesats) som skal gjelde.

Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 17. juni 2024.

Høring - hjemmel til å skattlegge utenlandske selskapers og arbeidstakeres inntekt og formue knyttet til akvakultur mv. i økonomisk sone og på kontinentalsokkelen

Nyhet