Skip to main content
 

Kommentar om EØS-regelverket og trygdeforordningen

  • 12. januar 2023

– Er dagpengemottakeres rett til å motta tjenester i andre EØS-stater harmonisert gjennom trygdeforordningen? spør Torkell Sætervadet, stipendiat ved Institutt for offentlig rett.

Utdrag fra kommentaren:

Når Høyesterett tar stilling til om EØS-regelverket tillater at arbeidsledige mister dagpengene ved opphold i andre EØS-stater, må trygdeforordningen tolkes i lys av hjemmelsgrunnlag og harmoniseringsfølger.

Høyesterett skal ta stilling til om EØS-regelverket tillater at arbeidsledige mister dagpengene dersom de midlertidig oppholder seg i andre EØS-stater, eksempelvis som tjenestekjøpende turister. Et bekreftende svar vil være i tråd med EFTA-domstolens konklusjon, men i strid med hva Trygderetten, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og flere akademikere har konkludert med.

Nyhet