Skip to main content
 

Arbeidsledige polske migranter faller utenfor velferdsstaten

  • 03. april 2023

– Mange migranter fra Øst-Europa kommer til Norge med korte arbeidskontrakter. Når kontrakten går ut, blir de sendt fra den ene etaten til den andre. Ofte ender de opp uten hverken arbeidsinntekt eller offentlige velferdsytelser, forteller Katrine Mayora Synnes, forsker ved NORCE Norwegian Research Centre.

Synnes disputerte nylig for en doktorgrad ved Universitetet i Agder om arbeidsledige polske migranters møte med velferdsstaten.

Gjennom en rekke intervju oppdaget hun at mange av de som har hatt rett på velferdsytelser ikke har søkt om dem:

— Mange av dem kunne ikke norsk, de hadde lav kompetanse om hvordan byråkratiet fungerer, og gjerne svake digitale ferdigheter. Flere av dem fant hverken ut hvilke rettigheter de hadde, eller hvordan de skulle gå frem for å søke, sier Synnes.

For at EU-borgere skal ha rett på sosialhjelp i Norge, kreves det blant annet individuell vurdering av tilknytningen deres til Norge. Synnes viser også til at mange NAV-ansatte er restriktive overfor arbeidsledige polske migranter. Synnes peker imidlertid også på NAVs utfordringer, i lys av et komplekst og utfordrende regelverk.

— Uten rett til dagpenger, sykepenger eller sosialhjelp, så faller mange i denne gruppen utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett, forteller hun.

Lat ned doktoravhandlingen: I randsonen av den norske velferdsstaten

Nyhet