Skip to main content

Fafo Østforum 2024–2026

Siden 2004 har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. Mens det i 2004 var bosatt under 7 000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 175 000 i 2015, og i 2020 var nær 200 000 innvandrere, familiemedlemmer og barn fra EUs medlemsland i Sentral- og Øst-Europa bosatt i Norge. I tillegg kommer et stort antall personer på kortidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. I samme perioden var også arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land nær fordoblet. De siste årene har vi sett en synkende nettoinnvandring. 

Møteplass om arbeidsinnvandring

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (18. mars 2024) har vi invitert til 97 arrangementer. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Det er nå 21 deltakere i forumet. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 20 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

Sentrale temaer i prosjektperioden 2024–2026

Høsten 2023 ble det besluttet å videreføre Fafo Østforum i tre år fra 2024. Den pågående flyktningstrømmen fra Ukraina og flyktningenes inkludering i det norske arbeidsmarkedet er for tiden høyt på dagsordenen. Andre sentrale temaer for forumet i 2024–2026:

  • Arbeidslivskriminalitet og hvordan det påvirker konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, skattetilgang, utnytting av sårbar arbeidskraft, inklusiv menneskehandel i arbeidslivet. I 2024 kommer det en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet.
  • I 2024 kommer det også en stortingsmelding som følger opp forslagene fra Arbeidsinnvandrerutvalget (NOU 2022:18).
  • Ifølge NAVs omverdensanalyse for 2023 vil det være stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Hvordan skal arbeidskraftbehovet løses? Vil det bli aktuelt å i større grad rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS? Hva er konsekvensene for kompetanseutviklingen?
  • Spørsmål rundt EØS-avtalen, og hvordan den påvirker norsk arbeidsliv, er stadig aktuelt. I april 2024 kommer en ny EØS-utredning. 
  • Praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser, for eksempel i forbindelse med innføring av flere trinn av den såkalte Norgesmodellen, er noe som det følges med på.
  • Det pågår diskusjoner om forenkling av allmenngjøringsordningen og om det er aktuelt at flere områder vil bli omfattet av en allmenngjort tariffavtale.
  • Oppfølging av konsekvensene av nytt innleieregelverk, som ble iverksatt i 2023, med blant annet forbud mot innleie i bygg i Oslofjordområdet.
  • Behov for tilsyn og kontroll på tvers av landegrenser. Hva er norske kontrolletaters erfaringer med internasjonalt samarbeid? Hvordan fungerer det? Hva er de viktigste barrierene? Hvordan kan Europan Labour Authority spille en rolle?
  • EUs mobilitetspakke og konsekvenser for transportsektoren. Denne innebærer blant annet nye regler om kabotasje, kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og løyve.

Se også: Prosjektbeskrivelse 2024–2026