Fafo Østforum 2018–2020

Fafo Østforum 2018–2020

Siden 2004 har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. Mens det i 2004 var bosatt under 7 000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 175 000 i 2015. I tillegg kommer et stort antall personer på kortidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. I samme perioden er også arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land nær fordoblet.

Møteplass om arbeidsinnvandring

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (november 2019) har vi invitert til 79 arrangementer. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Det er nå 25 deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 14 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene. Høsten 2017 ble det besluttet å videreføre Fafo Østforum i tre år fra 2018.

Sentrale temaer i prosjektperioden 2018-2020

 • Utvikling, omfang og konsekvenser av arbeids- og bedriftsvandringene til Norge
 • Strategier, konkurransevilkår og utfordringer for norske bedrifter og bransjer
 • Tiltak mot arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping
 • Minstelønnsregulering og allmenngjøring av tariffavtaler
 • Følge utviklingen i relevant regelverk i Norge og EU 
 • Utfordringer for velferdsstaten
 • Erfaringer fra avsenderlandene, spesielt når det gjelder utviklingen på arbeidsmarkedet og arbeidsinnvandring (for eksempel fra Ukraina til Polen)
 • Konsekvenser for kompetanseutviklingen i norsk arbeidsliv samt innvandring av høykompetent arbeidskraft (også fra tredjeland)
 • Konsekvenser for tilknytningsformer, utvikling av nye organisasjons- og arbeidsformer i arbeidslivet
 • Regelverk og diskusjon rundt offentlige anskaffelser
 • Integrering av arbeidsinnvandrere på arbeidsplassene og i det norske samfunnet
 • Tvangsarbeid/menneskehandel
 • Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen
 • Andre aktuelle og løpende temaer

Se også: Prosjektbeskrivelse 2018-2020