Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring

(NHO Reiseliv, 30.01.15)

- NHO Reiseliv ønsker ikke å endre dagens regelverk for persontransportkabotasje, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, i en kommentar til forslaget om å innføre en begrensning på maksimalt 30 dager sammenhengende og 45 dager per år totalt for utenlandske transportører i persontransportmarkedet. NHO Reiseliv er også imot forslaget om allmenngjøring av tariffvilkår for utenlandske turbussjåfører i Norge.

Avviser krise for skipsfarten

(maritime, 30.01.15)

Auka konkurranse frå utanlandsk arbeidskraft og store endringar til tross: Den norske maritime næringa har klart seg betre enn ein kunne forvente etter 2. verdskrig. Det meiner professor Stig Tenold ved Norges Handelshøyskole, som har sett på korleis den maritime arbeidskrafta i Noreg er blitt påverka av den auka globaliseringa etter 2. verdskrig.

LO vil ha lettere vei til allmenngjøring

Fri Fagbevegelse (29.01.15)

LO sier et klart nei til nasjonal minstelønn, men vil heller gjøre allmenngjøring enklere. Mens arbeidsgiverne gjerne vil utrede nasjonal minstelønn, synes både LO og YS at dette er et fremmedelement i norsk arbeidsliv. Det ble med andre ord ingen store overraskelser da representanter for partene møttes til debatt på et godt besøkt seminar i Fafo Østforum.

Se også: Lysark fra Fafo Østforum seminar 27. januar: Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

(NHO Transport, 29.01.15)

Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) da han innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren. Statssekretær Bård Hoksrud var også til stede, og fra Departementets side var hensikten med møtet å få nødvendige innspill i forkant av viktige samtaler med sentrale EU-politikere i midten av februar.

Oljeprisfallets innvirkning på arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

(Avisen Agder / NTB, 29.01.15)

Finansminister Siv Jensen (Frp) inviterer til møte om norsk økonomi og konsekvenser av oljeprisfallet. Møtet finner sted i morgen. Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Økonomene som skal delta er innhentet fra blant annet akademia og finansinstitusjonene. Jensen vil ha deres synspunkter på hvordan lavere aktivitet på sokkelen vil påvirke arbeidsledighet og arbeidsinnvandring.

Se også: Finansministeren møter fagøkonomer til dialogmøte (Finansdepartementet, 29.01.15)

Spekter er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 29.01.15)

Vi er glade for å kunne ønske Arbeidsgiverforeningen Spekter velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum.

Ny veileder mot sosial dumping

(BNL, 29.01.15)

– Veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette, sier Siri Bergh, Byggenæringens Landsforening (BNL). BNL har utarbeidet veilederen i samarbeid med bransjeforeningene og Fellesforbundet, og dette er versjon som ble oppdatert desember 2014.

- Vi har fått en ny tjenerklasse i Norge

(Dagbladet, 28.01.15)

- Vi drukner i arbeidskriminalitetsaker, sier den frivillige organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). - Det virker på oss som at norske lover ikke gjelder for utenlandske arbeidstakere som står alene, sier prosjektleder i SEIF, Belinda de León. - Vi ser uverdige arbeidsforhold, trusler mot ansatte som forsøker å si fra og luselønn helt ned til 30, 50 kroner i timen, sier de León.

Se også: Trettebergstuen: - Ja, vi har fått en ny tjenerklasse i Norge (Dagbladet, 29.01.15)

Arbeidstilsynet hadde nedgang i antall anmeldelser og tvangsgebyr i 2014

(Fri Fagbevegelse, 27.01.15)

De siste årene har Arbeidstilsynet vridd virksomheten sin for å bekjempe sosial dumping, og etaten har dermed hatt en kraftig vekst i antall anmeldelser og antall vedtak om tvangsmulkt. De foreløpige tallene fra tilsynet viser at denne utviklingen har flatet ut i 2014. Nedgangen kan være et uttrykk for at arbeidet mot sosial dumping har begynt å virke, men tallene må analyseres før vi kan konkludere, presiserer direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Presentasjon fra allmenngjøringsseminaret

(Fafo Østforum, 27.01.15)

Fafo Østforum arrangerte seminar 27. januar, og temaet var allmenngjøring av tariffavtaler og minstelønnsordninger. På seminaret så vi nærmere på erfaringene med dagens allmenngjøringsordning, og partene var invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger framover. På seminarets nettside kan du laste ned presentasjonene.

Protesterer mot tysk minstelønn

(Anlegg & Transport, 27.01.15)

Fra 1. januar ble det innført en lov i Tyskland som sier at alle ansatte over 18 som utfører arbeid i Tyskland skal ha en minstelønn på minimum 8,5 euro i timen – noe som tilsvarer rundt 80 kroner. Det vil også gjelde langtransportsjåfører på transitt gjennom landet i de timene sjåføren er i Tyskland. Europakommisjonen har mottatt klager fra Polen, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Romania og Bulgaria.

Se også: Slipper minstelønn gjennom Tyskland (A&T, 11.02.15)

Jobben var ferdiggjort da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon

(Byggmesteren, 25.01.15)

Et tips om det som så ut til å være farlig arbeid på en enebolig ble sendt inn via Arbeidstilsynets tipsmottak på internett. To uker etter at tipset var mottatt, dro Arbeidstilsynet til adressen, men da var jobben gjort, og trestillaset var ryddet ned.