Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Hvordan kan det offentlige bidra til likeverdig konkurranse og ryddige arbeidsforhold i et stadig åpnere marked? Det åpenbare svaret er å stille krav til de som leverer varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige foretak. Offentlige innkjøp økte fra 523 milliarder kroner i 2017 til 564 milliarder kroner i 2018 – noe som tilsvarer 16 prosent av BNP. 

Forskrift om arbeids- og lønnsvilkår i offentlige kontrakter (Lovdata) sier noe om hvilke krav oppdragsgivere skal stille hos leverandører til offentlige oppdrag.

Arbeidstakere som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

Forskriften er en implementering av ILO-konvensjon 94, som ble vedtatt i 1949.

Oppdragsgiver skal stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelt underleverandører, har lønn etter gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler, jf. forskriftens § 5.
Les mer om allmenngjøring på våre temasider

I kontrakten kan oppdragsgiver kreve at leverandørene eller eventuelt underleverandører, på forespørsel må dokumentere at kravene er oppfylt, jf. § 6. Oppdragsgiver skal også gjennomføre nødvendig kontroll for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes, jf. § 7.

Les mer: Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (anskaffelser.no)

Fra 1. juli 2013 fikk Arbeidstilsynet ansvar med å føre tilsyn med at offentlige oppdragsgivere følger forpliktelsene sine etter forskriften. Dette følger av lov om offentlige anskaffelser § 7, tredje ledd (Lovdata)

I juni 2016 ble det vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, som avløser dagens anskaffelseslov fra 1999.
Bakgrunnen for den nye loven er at EU i 2014 vedtok tre nye direktiver om offentlige anskaffelser; anskaffelsesdirektivet, forsyningsdirektivet og konsesjonskontraktdirektivet. Hensikten med de nye direktivene er å forenkle, øke fleksibiliteten og ikke minst utvide mulighetene til å ta samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser.

De nye bestemmelsene ga departementet hjemmel til å fastsette forskriftsregler om begrensning i antallet ledd i leverandørkjeden. Fra 1. januar 2017 er det innført to nye bestemmelser. For det første skal oppdragsgiver stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden, det vil si en hovedleverandør med maksimalt to ledd under seg i kontrakter om bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester. For det andre skal oppdragsgivere stille krav om bruk av lærlinger i kontrakter over en viss størrelse og varighet.

I 2019 kom det en stortingsmelding om offentlige anskaffelser: Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Meld.St.22 (2018-2019).
Den foreslår ingen endringer i regelverket, men handler om hvordan man i større grad kan profesjonalisere innkjøpene.

Du kan lese mer på regjeringens samleside om offentlige anskaffelser.

Les også Fafo Østforums faktaflak om nye regler for offentlige anskaffelser