Transport

I transportbransjen er det økende bekymring for konkurranse fra utenlandske bedrifter og sjåfører. Ett av stridsområdene er kabotasjekjøring. Dette er transport utenlandske sjåfører kan utføre i Norge i løpet av en uke etter et oppdrag inn til landet. På tross av omfattende forsøk har det ikke vært mulig å skaffe seg en god oversikt over omfanget av kabotasjekjøring i Norge, verken den lovlige eller ulovlige.

illustrasjon buss turistHer hjemme har det vært vekst i antall sysselsatte de siste årene, men andelen norske arbeidstakere har blitt redusert. Veksten i antallet ansatte har fra 2005 vært størst blant sjåfører med utenlandske statsborgerskap, først og fremst østeuropeere.

Lønnsnivået blant godssjåførene har blitt presset hardt de seinere årene, noe som også er et uttrykk for en hardere konkurranse.

 
I 2014 kom Fafo og Transportøkonomisk institutt ut med rapporten Arbeidsforhold i gods og turbil. Den ble laget i forbindelse med treparts bransjeprogram for transport.

I rapporten som det er vist til, er det også gjennomført intervjuer på rasteplasser. Her kom det fram store forskjeller i lønnsnivået mellom norske og utenlandske sjåfører. Lønnsforskjellene er betydelige, og minst tjener sjåførene fra Øst-Europa.

Yrkestrafikkarbeiderforbundet har fått gjennomslag for sitt krav om allmenngjøring. Godstransport ble omfattet av allmenngjøring fra 1. juli 2015. Persontransport med turbil ble omfattet fra 1. oktober 2015. Les mer om allmenngjøring på våre temasider.

Arbeidstilsynet har tall fra tilsyn med godstransport fra 2015-2017. De viser at bare 26 prosent av de utenlandske arbeidsgiverne betaler allmenngjort lønn. Kun tre av ti bestillerere informerer om bestemmelsene og to av ti har systemer for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene av transporttjenester er i tråd med allmenngjøringsforskriften.

Veitransporten er en viktig næring og sysselsetter 11 millioner mennesker i EU. EU-kommisjonen la 31. mai 2017 fram en ny, stor regelverkspakke på veiområdet – "Europe on the Move". Den andre mobilitetspakken kom i november 2017 og den tredje i mai 2018. Disse pakkene er så langt ikke vedtatt. Viktigste stikkord for regelverksarbeidet er kjøre- og hviletid, utstasjoneringsregler, kabotasjekjøring, busstransport og sikkerhet og miljø. Les mer hos regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet opprettet i desember 2017 Vegtransportforum.