Tsjekkia

Tsjekkia

Økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Oppdatert august 2018

Folketall (2018)1

10,6 millioner

BNP per innbygger (2017)2

18 100 euro             

Realvekst BNP (2017)3 4,3 prosent
Arbeidsledighet (andre kvartal 2018, sesongjustert)4 2,3 prosent
Organisasjonsgrad5 11,9 prosent
Tariffavtaledekning5

ca. 30 prosent

Tsjekkia er med sine 10,6 millioner innbyggere det nest største av landene som ble medlemmer av EU i 2004. Landet grenser mot Tyskland i vest, Østerrike i sør, Slovakia i øst og Polen i nord. Tsjekkia har vært et selvstendig land siden 1993, da Tsjekkoslovakia ble delt i republikkene Tsjekkia og Slovakia. Ved folkeavstemningen om EU-medlemskap stemte 77 prosent for å gå inn i unionen.

czechrepublic map

Økonomi

Tsjekkia har en stabil og åpen økonomi, som er tett integrert i resten av EU. BNP per innbygger tilsvarte 89 prosent av gjennomsnittet i EU i 2017.

Tsjekkia har tradisjonelt ligget langt framme økonomisk og teknologisk. Fram til 2. verdenskrig var Tsjekkoslovakia blant de mest utviklete industrilandene i verden. Økonomien led imidlertid under kommunisttiden. Etter Berlin-murens fall fikk landet et markedsøkonomisk system. Til tross for problemer i omstillingsfasen, opplevde Tsjekkia god økonomisk vekst på 90-tallet. Økonomien vokste særlig sterkt i de første årene etter at landet ble medlem av EU.

Finanskrisen førte til resesjon i 2009, og BNP sank med 4,8 prosent. Tsjekkia er likevel ikke blant de landene som ble hardest rammet av finanskrisen, og økonomien stabiliserte seg fort. I 2010 og 2011 var veksten på om lag 2 prosent. Det ble igjen problemer i slutten av 2011, og BNP falt med omtrent 0,7 prosent i 2012 og 2013. I 2014 vokste økonomien igjen med 2 prosent, og videre til 4,3 prosent i 2017. Veksten er hovedsakelig drevet av sterk innenlandsk og utenlandsk etterspørsel, i tillegg til investeringer i privat sektor. EU-kommisjonen anslår at Tsjekkia vil fortsette å ha en positiv vekst på omtrent 3 prosent i 2018 og 2019.

Statsgjelden som prosent av BNP var 34,6 prosent i 2017. Denne andelen er synkende og antas å nå 32,5 prosent i 2019. Til sammenligning ligger gjennomsnittlig statsgjeld blant EU-landene på 81,6 prosent av BNP.

Utenlandsk investering i Tsjekkia er omfattende. Høyt utdanningsnivå, lave lønnskostnader og omfattende IT-kompetanse har gjort landet svært populært blant bedrifter fra de andre EU-landene og Japan. Investeringene er rettet både mot høyteknologisk industri og mot mer arbeidsintensiv produksjon. Beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer (FDI) tilsvarte 75,5 prosent av BNP i 2015. Nye utenlandske direkteinvesteringer tilsvarte samme år 1,4 prosent av BNP, noe som er lavt i forhold til tidligere år.

Tsjekkia er en av Norges viktigste handelspartnere i Sentral-Europa. Handelen mellom landene har blitt betraktelig større de siste årene. I 2017 eksporterte Tsjekkia varer for 7,3 milliarder kroner til Norge, og importen var på ca. 1,9 milliarder. Eksporten besto hovedsakelig av maskiner, datamaskiner, metaller og biler. Importen fra Norge er hovedsakelig fisk og fiskeprodukter, metaller, maskiner, kjemikalier.

Tsjekkia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU i 2004. I perioden 2014-2021 mottar landet 184,5 millioner euro i EØS-midler. Disse skal gå til forskning og utdanning, klima- og miljøtiltak, kulturutveksling, menneskerettigheter og kriminalomsorg.

Landets valuta er tsjekkiske koruna (CZK). I august 2018 var 100 CZK = 37,26 NOK. Etter tre år med svært lav inflasjon, har inflasjonen økt betraktelig til 2,4 prosent i 2017. Tsjekkia planla i utgangspunktet å tiltre eurosonen i 2010, og deretter i 2012. I motsetning til flere av de nye medlemslandene har landet blitt mindre interessert i å innføre euro etter at finanskrisen satt inn. I følge en meningsmåling utført av Eurobarometer i april 2015, var hele 70 prosent av befolkningen mot å innføre euro.

Næringsstruktur

Tsjekkias viktigste næringer er maskin- og bilproduksjon, samt framstilling og bearbeiding av metaller. Per 2017 utgjør industrien 37,8 prosent av BNP, mens tertiærnæringene står for 59,7 prosent av nasjonalproduktet. Jordbruket har marginal betydning, og utgjør 2,5 prosent av BNP.

Arbeidsmarked

Sysselsettingsgraden har økt jevnt de siste årene, og er på 78,9 prosent i tredje kvartal av 2017. Arbeidsledigheten har sunket betydelig, og er på 2,3 prosent i andre kvartal av 2018. Tsjekkia har med dette den laveste ledigheten i EU. Ledigheten blant unge har også gått ned. Den høye sysselsettingsgraden utgjør imidlertid en utfordring som følge av mangelen på arbeidskraft.

Til tross for at det er mange i arbeid, er det likevel enkelte grupper i samfunnet som har vanskeligere for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. EU-kommisjonen trekker særlig frem underrepresentasjonen av kvinner med små barn, og ufaglærte arbeidere, som et problem. Forskjellen mellom kjønnene skyldes i stor grad mangelen på rimelig barnepass.

Kun 68 000 tsjekkere arbeidet i 2013 i et annet EU-land. Dette utgjorde kun 1,4 prosent av den totale sysselsettingen. Tsjekkia var et av de få østeuropeiske landene som registrerte en positiv netto arbeidsmigrasjon etter krisen. Landet har også vært aktive i å forsøke å stoppe høyt utdannede, særlig forskere, fra å flytte fra landet. Dette har de gjort ved for eksempel å gjøre det lettere å returnere, og ved å betale internasjonalt konkurransedyktige lønninger.

Lønningene i Tsjekkia øker. Gjennomsnittlig brutto månedslønn var 30 265 CZK (ca. 1184 EUR) pr 1. kvartal 2018, ifølge landets statistikkbyrå. Det er forventet videre nominell lønnsvekst, med et gjennomsnitt på 6,4 prosent per år i perioden 2017 til 2019, som en effekt av den lave arbeidsledigheten. Tsjekkia har en lovregulert minstelønn, som i 2018 tilsvarte 468,87 euro per måned. Minstelønnen er blant de laveste i EU og tilsvarer kun 39,60 prosent av gjennomsnittslønnen.

Arbeidslivets parter

Antallet fagorganiserte i Tsjekkia er fallende. I 2004 var 20,1 prosent av arbeidsstyrken organiserte, mens organisasjonsgraden i 2016 lå på 11,9 prosent. Den bøhmisk-mähriske konføderasjonen av fagforeninger (ČMKOS) er dominerende på arbeidstakersiden. ČMKOS er en sammenslutning av ulike bransjeforbund og teller nesten 300 000 medlemmer (per juni 2017). Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon med alle typer arbeidstakere. Sammenslutningen av uavhengige fagforeninger (ASO ČR) er en annen viktig sammenslutning, med omtrent 78 000 medlemmer i 2017. En tredje viktig sammenslutning er Konføderasjonen for kunst og kultur (KUK). Det er kun de to første organisasjonene som deltar i det øverste organet, plenumsmøte, i det nasjonale trepartssamarbeide .

De to største arbeidsgiverorganisasjonene er Industriforbundet i den tsjekkiske republikk (SP ČR) og Arbeidsgiver- og entreprenørforbundet (KZPS ČR). Begge organisasjonene deltar i trepartssamarbeid på nasjonalt nivå.

Det nasjonale trepartsorganet, Rådet for økonomiske og sosiale avtaler (RHSD), ble opprettet i 1990. Målet for trepartssamarbeidet var å skape sosial konsensus og at myndighetene og partene i arbeidslivet skulle komme frem til enigheter gjennom dialog. Dette samarbeidet ble imidlertid svekket under den konservative regjeringen til Vaclav Klaus, uten å bli erstattet av topartssamarbeid på bransjenivå. De senere årene har man blåst nytt liv i trepartssamarbeidet på nasjonalt nivå, og samarbeidet har frambrakt en økning i både minstelønnen og lønningene i offentlig sektor. Organet har kun en rådgivende funksjon. I et europeisk perspektiv dekker trepartssamarbeidet i Tsjekkia et bredt spekter av saker. Det fins også trepartsorganer på regionalt nivå.

Rundt 30 prosent av arbeidstakerne er omfattet av tariffavtaler. Dekningen har vært relativt stabil siden 2006. De fleste avtalene er fremforhandlet på bedriftsnivå. Innenfor enkelte næringer foregår forhandlinger også på bransjenivå. Disse avtalene kan allmenngjøres dersom de tilfredsstiller betingelser beskrevet i landets lovgivning. I 2017 ble 4 av totalt 22 kollektive avtaler på bransjenivå, allmenngjort. Avtalene inngått på bedriftsnivå kan sette høyere standarder enn avtalene inngått på bransjenivå, men ikke lavere. Det fins ikke kollektive forhandlinger på nasjonalt nivå.

Tsjekkia: Working life country profile (Eurofound)

Landinformasjon om Tsjekkia (Utenriksdepartementet)


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie