Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Verneombud: Nedgang i innleie og bruk av utenlandsk arbeidskraft

De 15 regionale verneombudene (RVO) i Fellesforbundet rapporterer til Edvard Eidhammer Sørensen. Han forteller at  to ting går igjen etter at koronatiltakene har vart i nesten tre uker: Nedgang i bruken av innleie og utenlandsk arbeidskraft. Og utfordringer knyttet til hygiene og smittevernstiltak på de mindre arbeidsplassene.

FriFagbevegelse, 02.04.20

Offentlige innkjøp som redningsplanke for et næringsliv i krise

Når det er krisetider, tyr næringslivet ikke minst til offentlige anskaffelser. Det viser en gjennomgang Anbud365 har foretatt av ulike innspill til regjeringens ulike krisepakker. Også nord-norsk byggenæring har stor tro på at offentlige anskaffelser kan bidra til en lysere fremtid.

Anbud365, 01.04.20

Offentlige anskaffelser: Veiledning fra EU-kommisjonen i forbindelse med covid-19-utbruddet

I denne veiledningen redegjør EU-kommisjonen for hvilke muligheter og fleksibilitetsmekanismer EU's ramme for offentlige anbud gir når det gjelder innkjøp av varer, tjenester og arbeid som kreves for å håndtere koronakrisen. EØS-avtalen setter strenge rammer for offentlig sektor, både når det gjelder organisering og drift. Norge må følge EUs anbudsregler for offentlige innkjøp.

EU-tidende, 01.04.20

Regjeringen gjør det mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Koronasituasjonen fører til at mange utenlandske sesongarbeidere i landbruket har problemer med å komme seg til Norge. Landbruket trenger arbeidskraft, samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt. Det innføres derfor en midlertidig ordning med redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri.

Landbruks- og matdepartementet, 01.04.20

Fakta om behovet for sesongarbeidere

På grunn av koronakrisen frykter norske bønder og andre arbeidsgivere mangel på sesongarbeidskraft fra utlandet. Dette gjelder spesielt fra land utenfor EØS-området, som Ukraina og Vietnam. Det er imdlertid åpnet for innreise for EØS-borgere som jobber i en næring med kritisk behov for arbeidskraft, slik som jordbruk. Og den største gruppen utenlandske sesongarbeidstakere kommer fra EØS-land.

UDI, 01.04.20

Europakommisjonens retningslinjer om fri bevegelse av arbeidskraft

Europakommisjonen har laget retningslinjer knyttet til fri bevegelse av arbeidskraft under COVID-19 utbruddet. I notatet påpekes det at grensearbeidere, utsendte arbeidstakere og sesongarbeidere utfører kritiske oppgaver i mange land, og at en samordnet tilnærming på EU-nivå som legger til rette for at disse arbeidstakerne kan fortsette å krysse de indre grensene er avgjørende.

NHO, 01.04.20

Koronaråd: Når anskaffelsen haster

– Koronautbruddet har for noen oppdragsgivere utløst behov for anskaffelser ingen forutså for bare få uker siden. De ordinære prosedyrene kan da ta for lang tid, men anskaffelsesforskriftene er forberedt på krisesituasjoner og har prosedyrer som sikrer balanse mellom beredskap og konkurranse også i slike tilfeller, skriver senioradvokat Lene Moe Blom og partner Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette.

Anbud365, 01.04.20

Svenske og latviske sykepleiere satt i jobb etter bare tre dager i karantene

Narvik kommune har gjort unntak for karantenebestemmelsen og satt innleide svenske og latviske sykepleiere i arbeid i sykehjem tre dager etter at de kom til landet. – Uforsvarlig, mener Sykepleierforbundet.

NRK Nordland, 31.03.20

Lundteigen (Sp): – Landbruket har selv et stort ansvar for bemanningskrisen

– Du får ikke folk som bor i Norge til å jobbe for den allmenngjorte minstelønna i jordbruket, det skjønner alle. Store deler av landbruket har gjort seg avhengig av det ulike regjeringer har lagt til rette for, nemlig billig arbeidskraft fra Øst-Europa og Asia. Næringa må selv ta et stort ansvar for det. Sterke krefter i landbruket gjør dette fordi det er veldig lønnsomt, de tjener penger på at dette skal fortsette, sier stortingsrepresentant (Sp) Per Olaf Lundteigen.

Dagens Perspektiv, 31.03.20

Åpner grensene for vindkraft-arbeidere

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at også vindkraft er definert som næring med kritisk behov for utenlandsk arbeidskraft, på lik linje med jordbruket, matindustrien og petroleumssektoren.  Motstandere av vindkraft er i harnisk over regjeringens avgjørelse. – Har lobbet seg frem til særfordeler, hevder organisasjonen Motvind.

E24, 31.03.20

Anmonder om en midlertidig oppmykning av lov om offentlige anskaffelser

Da Fylkesrådet i Troms og Finnmark i dag la fram sin første tiltakspakke mot koronakrisen, hadde de også flere tiltak de håper at nasjonale myndigheter følger opp. Deriblant en anmodning om at at terskelverdien for offentlige anskaffelser endres fra 1,1 til 10 millioner i inneværende år (2020). 

Nye Troms, 31.03.20

Fiskerinæringen kan hente arbeidstakere fra EØS-området

Justisministeren Monica Mæland tok i går for seg de negative konsekvensene ved at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge ikke får komme hit. Derfor gjør at regjeringen nå gir unntak for visse næringer, slik at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Dette tror Sjømat Norge vil bidra til å sikre sjømatproduksjonen framover. 

Kyst & Fjord, 31.03.30