Nyhetsbrev om offentlige anskaffelser

(Anbud365, 16.02.18)

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener myndighetene bør legge mer til rette for at lokale entreprenører vinner anleggskontrakter og viser til at mange infrastrukturprosjekter har gått til utenlandske entreprenører. Dette er en av sakene i nyhetsbrevet "Stort og smått om offentlige anskaffelser".

Kronikk: – Den uavgrensa tilgangen av utanlandsk arbeidskraft er i ferd med å flate ut

(Porten, 15.02.18)

– Bransjene må sjølv ta ansvaret for rekrutteringa av fagfolk. I Nord-Europa er det kokkemangel, noko som òg råkar verksemder her i fylket. Samstundes flatar  arbeidsinnvandringa ut. Der er fleire næringar som kjem til å oppleve det same: Bygg- og  anleggsbransjen, transport og logistikk, skriver Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur.

Statens vegvesen i Nord-Norge intensiverer arbeidet mot useriøse aktører

(Helgelendingen / Lofotposten, 16.02.18)

Statens vegvesen i Nord-Norge oppretter en egen krimenhet mot useriøse aktører som truer trafikksikkerheten, rettferdige konkurransevilkår og det seriøse arbeidslivet. Vegvesenet lover fortsatt fokus på tungbiler og kontroll av vinterutrustning. Kontrollaktiviteten har effekt: – Vi ser at utstyret på de tunge kjøretøyene har blitt betraktelig bedre etter høy kontrollaktivitet de siste vintrene. Forbedringen gjelder både norske og utenlandske kjøretøy, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Manglende kompetansekrav innen fiskeproduksjon

(Fiskeribladet Fiskaren, 16.02.18)

Kompetansen om fiskekvalitet i fiskeindustrien er blitt svekket de senere årene med det økende innslaget av  utenlandsk arbeidskraft uten fagopplæring. Mens det stilles krav til formell kompetanse til å drifte fiskefartøy, oppdrettsanlegg eller bilverksteder, er det ingen formelle krav til å drive fiskeproduksjon hverken på sjø eller på land. Kompetansekravet er opp til Mattilsynets skjønn.

Norsk lastebilnæring føler seg forskjellsbehandlet

(NLF, 16.02.18)

Litauisk lastebilsjåfør fylte avgiftsfri anleggsdiesel på sin trekkvogn, men politibetjentene kan ikke garantere at saken følges opp. Norske transportører må som hovedregel betale 100 000 kroner, mens utenlandske aktører slipper unna med bare 8 400 kroner. Ulike gebyrsater fører til et urettmessig konkurransefortrinn hvor utenlandske aktører kan spekulere i regelbrudd på bekostning av den norske transportnæringen, mener Norsk Lastbileier-Forbund (NLF).

6. mars: HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag

(EBA, 16.02.18)

Årets HMS-konferanse for byggebransjen i Trøndelag har fokus på arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i bransjen, utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet og HMS knyttet til arbeid i høyden. Arrangører er Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet Midt-Norge. Påmeldingsinfo. Last ned konferanseprogram

Tilsyn i byggenæringen

(BNL, 16.02.18)

Arbeidstilsynet har i sitt årlige møte med partene varslet tilsyn som påvirker medlemmer i bygg- og anleggsbransjen. Blant de varslede tilsynsplaner for 2018/2019 er aksjon mot useriøsitet og sosial dumping. Tilsynsmyndigheten skal påse at regelverk etterleves og samtidig veilede de bedrifter når de er på tilsyn.

Innlegg: EU som standarddriver

(Nationen, 15.02.18)

EU-direktiver har historisk også gitt økt arbeidstakerbeskyttelse innen EU/EØS, og det er verdt å merke seg at britisk LO frykter endringer etter brexit. Også i Norge har EØS-avtalen gitt øket arbeidstagerbeskyttelse, kanskje særlig innen virksomhetsoverdragelser. Bruk av vikarer er også regulert. Aktuelt på dette området nå er revisjon av utstasjoneringsdirektivet, den sosiale pilaren og tiltak mot arbeidslivskriminalitet, skriver Ingebjørg Harto i NHOs Brussel-kontor.

Meiningar: – Arbeidsinnvandringa flatar ut, rekrutteringa til kokkefaget må opp

(Porten.no, 15.02.18)

Restaurantbransjen sjølve ta ansvaret for rekrutteringa av fagfolk, skriv Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane. I Nord-Europa er det kokkemangel, noko som òg råkar verksemder her i fylket. Samstundes flatar arbeidsinnvandringa ut.

– Viser overdreven frykt for trygdeeksport

(Utrop.no, 14.02.18)

I regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya i midten av januar heter det at: Regjeringen vil vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, og blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser. Tall for trygdeutbetalinger til utlandet viser imidlertid at trygdeeksport er et lite problem, ifølge stipendiat Cathrine Talleraas ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Total items found: 92