Østeuropeere tar over yrker

(VG, 10.07.17)

– En av konsekvensene av arbeidsinnvandring er at en del manuelle jobber som tradisjonelt har hatt gode lønns- og arbeidsvilkår, forsvinner. På den ene siden har arbeidsinnvandrerne bidratt til større etterspørsel og flere jobber. Samtidig fører lavlønnskonkurransen til at arbeidsgivere velger billig og fleksibel arbeidskraft fra Øst-Europa fremfor norske fagarbeidere, sier sosiolog Hedda Haakestad, som forsker på konsekvenser av arbeidsinnvandring for håndverksfagene.

Leder: Prisverdig innsats mot arbeidslivskriminalitet

(Helgelendingen, 14.07.17)

 

Fellesforbundet har iverksatt et omfattende arbeid i Nordland for å informere i de 44 kommunene om hvilke tiltak de bør iverksette for å komme svart arbeid og sosial dumping til til livs. Det vil overraske om ikke samtlige nå fatter politiske vedtak og iverksetter relevante krav til private tjenesteleverandører. Det er prisverdig at arbeidslivets organisasjoner går i front, så bør hver og en gå i seg selv og reflektere over egne holdninger, skriver Helgelendingen på lederplass.

 

Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

(Arbeids- og sosialdepartementet, 04.07.17)

Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere. – Å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett er ett av flere viktige tiltak i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Endringene i arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli.

Se også Fafo Østforums faktaflak Håndhevingsdirektivet

Leder: Om sammenhengen mellom økt innvandring og økonomisk ulikhet

(Klassekampen, 08.07.17)

I Ifølge professor Grete Brochmann har innvandring blitt «en av de viktigste faktorene når det gjelder økende ulikhet i det norske samfunnet». Det mangler ikke på tiltak for å begrense negative effekter av arbeidsinnvandring. En målrettet politikk for å styrke fagbevegelsen, en mer kraftfull innsats mot sosial dumping og strengere regler for EØS-innvandring er tre av verktøyene politikerne har til rådighet dersom målet er å hindre lavlønnskonkurranse, skriver KK på lederplass.

Se også: Gap mellom nordmenn (Klassekampen, 07.07.17)

Debatt: – «Såkalt» sosial dumping

(Agenda Magasin, 18.07.17)

– Høyresiden jukser når de nå later som de var bekymret for at arbeidsinnvandring gir økt ulikhet, skriver Wegard Harsvik, forfatter og leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Den høyreorienterte tenketanken Civita insisterer stadig på å kalle det «sosial jumping». Og H/Frp-regjeringen sleper beina etter seg i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, skriver Harsvik.

Norsk renhold i europeisk blad

(Renholdsnytt, 24.07.17)

Norsk renholdsbransje presenteres nå utførlig i bladet European Cleaning Journal. En utfordring er manglende innkjøperkompetanse og vektlegging av laveste pris. Artikkelforfatter Thor Nielsen, markeds- og innkjøpssjef i Insider Facility Services, tar også opp hvordan renholdsbransjen påvirkes av oljekrisen, manglende kjennskap til Arbeidstilsynets godkjenningsordning, sosial dumping, bruken av id-kort og demografiske forhold.

Kronikk: – Næringslivets kriminalitet må omtales som nettopp kriminalitet, ikke tilsløres med ord som sosial dumping og useriøs

(Fagbladet, 25.07.17)

– I USA er det etablert frivillige organisasjoner for å bistå arbeidstakere på minimumslønn. Forskjellen er at amerikanerne kaller dette for lønnstyveri. I Norge bruker vi begreper som «sosial dumping» og «useriøsitet». Dette er ord som tilslører, skriver Anne-Grethe Krogh, kriminolog og spesialrådgiver i Fagforbundet.

NHO vil utvide krav om godkjent vaskehjelp

(NRK, 13.07.17)

En Fafo-rapport som NRK omtalte i fjor anslo at 43 prosent av private husholdninger som kjøper renholdstjenester gjør dette helt eller delvis svart. NHO vil nå forby private husholdninger å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er offentlig godkjent – og kombinere det med skattefradrag. Målet er å bekjempe svart arbeid.

To av tre bedrifter som ble sjekket brøt loven

(TV2.no, 31.07.17)

Arbeidsmarkedskriminalitet er ikke lenger et storbyfenomen, men brer om seg i Norge. I 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet 1.458 tilsyn innenfor blant annet bygg- og anleggsbransjen, transportsektoren, restaurantnæringen og renhold/bilvask. To av tre bedrifter som ble sjekket i 2016, brøt loven.

7 av 10 arbeidere på byggeplassene er norske

(Bygg.no, 27.07.17)

Årets HMS-kort statistikk viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem. De to siste årene har det vært en trend hvor økningen i antall utenlandske arbeidstakere har snudd, og nå kan det se ut til at andelen norske har stabilisert seg på rundt 2/3-deler.

Total items found: 14