Transport

I transportbransjen er det økende bekymring for konkurranse fra utenlandske bedrifter og sjåfører. Ett av stridsområdene er kabotasjekjøring. Dette er transport utenlandske sjåfører kan utføre i Norge i løpet av en uke etter et oppdrag inn til landet. På tross av omfattende forsøk har det ikke vært mulig å skaffe seg en god oversikt over omfanget av kabotasjekjøring i Norge, verken den lovlige eller ulovlige.

illustrasjon buss turistHer hjemme har det vært vekst i antall sysselsatte de siste årene, men andelen norske arbeidstakere har blitt redusert. Veksten i antallet ansatte har fra 2005 vært størst blant sjåfører med utenlandske statsborgerskap, først og fremst østeuropeere.

Lønnsnivået blant godssjåførene har blitt presset hardt de seinere årene, noe som også er et uttrykk for en hardere konkurranse.

 
I 2014 kom Fafo og Transportøkonomisk institutt ut med rapporten Arbeidsforhold i gods og turbil. Den ble laget i forbindelse med treparts bransjeprogram for transport.

I rapporten som det er vist til, er det også gjennomført intervjuer på rasteplasser. Her kom det fram store forskjeller i lønnsnivået mellom norske og utenlandske sjåfører. Lønnsforskjellene er betydelige, og minst tjener sjåførene fra Øst-Europa.

Yrkestrafikkarbeiderforbundet har fått gjennomslag for sitt krav om allmenngjøring. Godstransport ble omfattet av allmenngjøring fra 1. juli 2015, og videreføring ble vedtatt 31. mars 2017. Persontransport med turbil ble omfattet fra 1. oktober 2015, og vedtatt videreført 31. mars 2017.

EU-kommisjonen la 31. mai 2017 fram en ny, stor regelverkspakke på veiområdet – "Europe on the Move". Samferdselsdepartementet ønsket innspill til mobilitetspakken fra berørte aktører i Norge, og arrangerte et informasjonsmøte 21. juni. Mobilitetspakken var på programmet på det første møtet i departementets Vegtransportforum som ble opprettet 13. desember 2017.