Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?
Fafo Østforum seminar
27. oktober 2014
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt opp som et mulig virkemiddel for å redusere omfanget av sosial dumping - særlig innenfor bygg og anlegg. I hvilken grad er dette noe som byggherrer og entreprenører faktisk har iverksatt? Og hva er erfaringene så langt?

Det nye Fafo-notatet er sluttproduktet fra et prosjektet Fafo har utført på oppdrag fra LO, og LO-sekretær Trude Tinnlund ønsket velkommen sammen med seminarets møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo. Det var innledninger fra sentrale aktører, deriblant vil Difi presentere funn om offentlige virksomheters bruk av kjedebegrensninger, basert på en helt fersk kartlegging.

PresentasjonerLukk

Presentasjoner

Kortere kjeder - mindre sosial dumping? ved Rolf K. Andersen og Line Eldring, Fafo

Difis arbeid mot sosial dumping i offentlige anskaffelser. ved Katja Khardikova,
rådgiver, Avd. for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Skatteetatens utfordringer. Jan-Egil Kristiansen, skattekrimsjef Skatt Øst

Kjedebegrensninger i praksis. ved Terje Bjørlo, HMS-rådgiver i Statens vegvesen

Oppsplitting og lange kontraktskjeder truer det organiserte arbeidslivet.
ved Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet

BakgrunnsinformasjonLukk

Bakgrunnsinformasjon

Forenklingsutvalget (NOU 2014:4) avga sin innstilling i juni 2014. Der foreslås det
nye bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Mindretallet i
forenklings utvalget foreslo å innføre en bestemmelse om maksimalt tre
leverandører i kjeden. NOU-rapporten ”Enklere regler – bedre anskaffelser er på
høring", med høringsfrist 31. oktober 2014.

Ett av LOs syv foreslåtte tiltak mot arbeidslivskriminalitet er nettopp å begrense
antall ledd i kontraktkjedene. I sine ti forslag til tiltak mot arbeidslivskriminalitet
formulerer NHO seg slik: "Ønsker ikke å begrense antall ledd i kontraktskjedene
på generell basis, men åpne for bransjevise løsninger/modeller". BNL sendte i
september et brev til Erna Solberg med oppskrift for å få vinne kampen mot
arbeidslivskriminaliteten. Ett av brevets fire punkter omhandler det offentlige
som byggherre, og her sies blant annet at «Det offentlige må stille klare krav
til aktørene i kontraktskjeden i det enkelte prosjekt og vurdere
kontraktskjedens lengde».

Relaterte temaer

Relaterte publikasjoner