Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

- Vi har fått en ny tjenerklasse i Norge

(Dagbladet, 28.01.15)

- Vi drukner i arbeidskriminalitetsaker, sier den frivillige organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). - Det virker på oss som at norske lover ikke gjelder for utenlandske arbeidstakere som står alene, sier prosjektleder i SEIF, Belinda de León. - Vi ser uverdige arbeidsforhold, trusler mot ansatte som forsøker å si fra og luselønn helt ned til 30, 50 kroner i timen, sier de León.

Se også: Trettebergstuen: - Ja, vi har fått en ny tjenerklasse i Norge (Dagbladet, 29.01.15)

Arbeidstilsynet hadde nedgang i antall anmeldelser og tvangsgebyr i 2014

(Fri Fagbevegelse, 27.01.15)

De siste årene har Arbeidstilsynet vridd virksomheten sin for å bekjempe sosial dumping, og etaten har dermed hatt en kraftig vekst i antall anmeldelser og antall vedtak om tvangsmulkt. De foreløpige tallene fra tilsynet viser at denne utviklingen har flatet ut i 2014. Nedgangen kan være et uttrykk for at arbeidet mot sosial dumping har begynt å virke, men tallene må analyseres før vi kan konkludere, presiserer direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Presentasjon fra allmenngjøringsseminaret

(Fafo Østforum, 27.01.15)

Fafo Østforum arrangerte seminar 27. januar, og temaet var allmenngjøring av tariffavtaler og minstelønnsordninger. På seminaret så vi nærmere på erfaringene med dagens allmenngjøringsordning, og partene var invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger framover. På seminarets nettside kan du laste ned presentasjonene.

Protesterer mot tysk minstelønn

(Anlegg & Transport, 27.01.15)

Fra 1. januar ble det innført en lov i Tyskland som sier at alle ansatte over 18 som utfører arbeid i Tyskland skal ha en minstelønn på minimum 8,5 euro i timen – noe som tilsvarer rundt 80 kroner. Det vil også gjelde langtransportsjåfører på transitt gjennom landet i de timene sjåføren er i Tyskland. Europakommisjonen har mottatt klager fra Polen, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Romania og Bulgaria.

Se også: Slipper minstelønn gjennom Tyskland (A&T, 11.02.15)

Jobben var ferdiggjort da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon

(Byggmesteren, 25.01.15)

Et tips om det som så ut til å være farlig arbeid på en enebolig ble sendt inn via Arbeidstilsynets tipsmottak på internett. To uker etter at tipset var mottatt, dro Arbeidstilsynet til adressen, men da var jobben gjort, og trestillaset var ryddet ned.

Fra 1. februar: ny lov om minstelønn i fiskeindustrien

(Lofotposten, 23.01.15)

Allmengjøring i fiskeindustrien ble vedtatt i november, og 1. februar trer den nye loven i kraft. Den innebærer at ingen som jobber i fiskeindustrien skal tjene mindre enn 162,85 kroner i timen. - De som har spekulert i billig arbeidskraft fra Øst-Europa må betydelig opp, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN. Minstelønnssatsen skal gjelde alle, også de som er ansatt i østeuropeiske bemanningsbyråer.

Coop sier opp avtale med litauisk transportselskap

(Handelsbladet, 22.01.15)

Coop mener det litauiske transportselskapet Girteka Logistics har utvist dårlig dømmekraft, og forlenger ikke kontrakten med selskapet. Ifølge Nationen er Girteka gjentatte ganger blitt anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. I tillegg blir de beskyldt for å underbetale sjåførene sine, og drive sosial dumping.

Gode erfaringer fra pilotprosjekt mot sosial dumping

(Vest24, 22.01.15)

Et tett og nært samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, kemneren, samt politiet, styrker arbeidet mot sosial dumping. Prosjektgruppen er samlokalisert. Det bidrar til et mer effektivt samarbeid før, under og etter tilsyn, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet, Vestlandet. Pilotprosjektet startet 1. januar 2014, og erfaringene fra Bergen har vist seg å være en suksess.

Utenlandske arbeidere i bemanningsbransjen er redde

(Fri Fagbevegelse, 21.01.15)

Utenlandske arbeidere i bemanningsbransjen risikerer jobben dersom de organiserer seg, og tør bare treffe fagforeningsrepresentanter i det skjulte. I denne virkeligheten prøver Rose Maiken Flatmo å verve medlemmer til Fellesforbundet.

Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen

(Fafo Østforum 20.01.15)

Treparts bransjeprogramgruppen for transport arrangerer konferanse om arbeidsforholdene i gods- og turbilbransjen med fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og oppfølging av kabotasjerapporten. På konferansen den 12. februar lanseres en rapport fra Fafo og Transportøkonomisk Institutt. Rapporten omhandler arbeidsforholdene i gods og turbil i 2014, og studien omfatter norske og utenlandske sjåfører. Rapporten presenteres av Merethe Dotterud Leiren og Kåre Skollerud, TØI og Ragnhild Steen Jensen, Fafo (bildet).   Konferanseprogram

Rapporten publiseres elektronisk på Fafos hjemmesider samme dag som seminaret: www.fafo.no

Arbeidsinnvandring ein ressurs for Vestlandet

(Hordaland fylkeskommune, 20.01.15)

Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg. Arbeidsinnvandrarar er blitt ein ressurs som gir folkeauke og auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv. Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring. Det syner ein ny rapport frå Møreforsking.

Se også: Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 30.01.15)

Last ned rapporten Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane (Rapport 59/2014, Møreforskning)

Ut med billig utenlandsk arbeidskraft, inn med lærlinger

(forskning.no, 19.01.14)

Regjeringen vil bruke krav om lærlinger mot arbeidslivskriminalitet, særlig i bygge- og anleggsbransjen. Både forskere og byggenæringen ønsker satsingen velkommen. Anna Hagen Tønder ved Fafo har vært leder for et prosjekt som har utredet bruk av lærlingeklausuler for å styrke yrkesopplæringen. Hun ønsker regjeringens forslag velkommen.